Poučení o poskytnutí osobních údajů

Povinnost obchodní korporace Moje sluchátko s.r.o. poskytnout Objednateli informace podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

I. Obchodní korporace Moje sluchátko s.r.o. (dále jen „MS“) tímto v souladu se svou informační povinností informuje Objednatele o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, dále MS informuje o právu Objednatele k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o právu na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů dle ust. § 29 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to následovně:

a) Údaje Objednatele budou zpracovávány v rozsahu registračního formuláře v provozovně MS na adrese K Habrovce 660/12, 140 00 Praha 4

b) Poskytnutí osobních údajů Objednatelem je povinné.

c) Účelem zpracování údajů je povinnost MS vyplývající z obecně závazného právního předpisu pro účely naplnění smluvního vztahu mezi MS a Objednatelem. V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů Objednatelem je MS oprávněn neregistrovat Objednatele do systému.

d) MS neposkytne údaje o Objednateli a zvláště pak údaje Obdarovaného třetím osobám, údaje jsou zpřístupněny pouze MS a jeho zaměstnancům. MS je držitelem Osvědčení o efektivní komunikaci s dětmi od držitele certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001.

e) MS uchovává poskytnuté údaje Objednatele odděleně od jiných dokumentů, a to tak, aby tyto byly šifrovány a žádná nepovolaná osoba k těmto neměla přístup. Údaje Objednatele a Obdarovaného včetně zákonného zástupce v elektronické podobě jsou zabezpečeny přístupovým kódem, šifrováním úložiště a šifrováním komunikace.

f) Objednatel má právo žádat MS o přístup ke svým osobním údajům a má právo na opravu osobních údajů. V případě opakované žádosti o přístup ke svým osobním údajům bez opravy osobních údajů je MS oprávněn tento přístup zpoplatnit.

g) Objednatel má právo požádat MS o vysvětlení, pokud se domnívá, že MS provádí zpracování jeho osobních údajů tak, že jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování nebo může Objednatel požadovat, aby MS odstranil takto vzniklý stav.

II. Informace pro klienty (Objednatele) obchodní korporace Moje sluchátko s.r.o., kteří poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu, o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR")

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:
Moje sluchátko s.r.o.
K Habrovce 660/12
140 00 Praha 4
www.jeziseknasluchatku.cz

2. Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): info@mojesluchatko.cz.

3. Účelem zpracování je uchování údajů Objednatele zjištěných na základě jeho identifikace a případné kontroly pro účely plnění zákonné povinnosti a povinnosti vyplývající ze smlouvy.

4. Právním základem je plnění právní povinnosti. V případě, že Objednatel odmítne poskytnout požadované osobní údaje své nebo zákonného zástupce na základě tohoto zákonného požadavku, nebude obchod uskutečněn.

5. Dalším příjemcem může být v rámci výkonu své činnosti Finanční analytický Úřad anebo Česká obchodní inspekce, spolupracující účetní, programátorská či právní firma.

6. Uložení trvá po dobu 5 let, pokud je hodnota obchodu nižší jak 10 000 EUR a v ostatních případech po dobu 10 let od uskutečnění obchodu. Po tuto dobu budou veškeré formuláře a další dokumenty získané na základě identifikace a případné kontroly uloženy ve složce k danému obchodu a v šifrovaném digitálním uložišti s omezeným přístupem (pouze příslušní zaměstnanci a příslušní členové orgánů společnosti). Po uplynutí této doby budou veškeré tyto dokumenty skartovány.

Poučení

Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na:

a. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),

b. právo na opravu (článek 16 GDPR),

c. právo na výmaz (článek 17 GDPR),

d. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),

e. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),

f. právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a

g. právo podat proti společnosti Moje sluchátko s.r.o. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontakt info@mojesluchatko.cz.