Všeobecné obchodní podmínky

upravující poskytnutí služby obchodní korporací Moje sluchátko s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČ: 07007400, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292907 prostřednictvím internetového portálu www.jeziseknasluchatku.cz (dále jen „VOP“):

 

I. Definice pojmů

"MS"                          se rozumí obchodní korporace Moje sluchátko s.r.o., se sídlem Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 07007400, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292907.

"Objednatel"             se rozumí fyzická osoba, která jako spotřebitel užívá Portál, pravdivě vyplnila identifikaci a osobní stav k Obdarovanému, souhlasila s VOP, poskytnutím osobních údajů a má vážný zájem o zakoupení služby Ježíšek na sluchátku.

"Ježíšek"                    se rozumí poskytnutí služby MS Objednateli pro Obdarovaného, spočívající v navázání telefonního hovoru s Obdarovaným v přesně naplánovaném čase, za využití odborně proškoleného personálu Ježíškovy kanceláře a za účelem poskytnutí zážitku a zaznamenání vysloveného přání Obdarovaného, které bude zpřístupněno Objednateli.

"Ježíškova kancelář" se rozumí odborně proškolený tým zaměstnanců MS, který prošel náročným školením od certifikovaných pedagogických pracovníků, zpracovávající osobní údaje Objednatele a Obdarovaného podle Zákona, kontaktující Obdarovaného včetně Dárků

"Obdarovaný"           se rozumí buď nezletilá fyzická osoba v poměru dítěte k Objednateli jakožto rodiči, za kterou dal Objednatel jakožto zákonný zástupce souhlas s poskytnutím osobních údajů podle Zákona, které je určen zážitek rozhovoru s Ježíškovou kanceláří a jejíž záznam hovoru bude poskytnut Objednateli,

nebo nezletilá fyzická osoba v poměru dítěte k Objednateli jakožto rodinného příslušníka, za kterou dal zákonný zástupce souhlas s poskytnutím osobních údajů podle Zákona, které je určen zážitek rozhovoru s Ježíškovou kanceláří a jejíchž záznam hovoru bude poskytnut Objednateli,

nebo fyzická osoba (dovršila 15. rok) v poměru kamaráda nebo partnera k Objednateli, která dala MS souhlas s poskytnutím osobních údajů a záznamu těchto podle Zákona, které je určen zážitek rozhovoru s Ježíškovou kanceláří a jejíchž záznam hovoru bude poskytnut Objednateli.

"Zákon"                     se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdější předpisů, pokud je Objednatel spotřebitel ve smyslu §419 občanského zákoníku, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

"Cena služby"           se rozumí celková kupní cena včetně DPH a případného poštovného za dodání služby Ježíšek na sluchátku a Dárkových výrobků.

"Dárkové výrobky"   se rozumí produkty poskytované MS Objednateli, které tvoří součást služby Ježíšek a jejichž hodnota a četnost se váže na druh poskytnuté služby.

"Portál"                      se rozumí internetové webové rozhraní www.jeziseknasluchatku.cz, které umožnuje Objednateli zakoupit službu Ježíšek a uhradit Cenu služby prostřednictvím Platební brány.

"Platební brána"       se rozumí softwarové technické řešení umožňující v prostředí internetové sítě realizovat úhradu Ceny služby za službu Ježíšek bezhotovostně. Platební brána je poskytována obchodní korporací ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, a obchodní korporací Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1.   

 

II. Práva a povinnosti MS

2.1   MS jakožto provozovatel Portálu je v souladu s jeho předmětem podnikání oprávněn k provozování call centra, poradenství v oblasti zákaznické péče, školení operátorů, supervizorů a manažérů, výrobě a obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákon.

2.2   MS jakožto provozovatel Portálu www.jeziseknasluchatku.cz, se zavazuje umožnit Objednateli objednat, zakoupit a zaplatit Cenu služby za službu Ježíšek na sluchátku, a to za podmínek a pravidel těchto VOP.  

2.3   MS je oprávněn a zároveň povinen zajistit bezproblémový chod internetového Portálu, správu Portálu, přijímání a uchovávání datových zpráv a záznamů prostřednictvím veřejné datové sítě (internet) a uchovávat tyto na záznamových mediích v souladu se Zákonem. Této povinnosti se MS může zprostit pouze v případě nenadálých a nepředvídaných událostí, které by měly podstatný vliv na chod internetového Portálu, jako jsou například výpadek veřejné datové sítě, napadení Portálu viry, nemožností zpracování a přenosu dat elektronickou formou, které jsou mimo sféru vlivu MS atd.

2.4   MS se jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 24 GDPR zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele i Obdarovaného v souladu se Zákonem za použití sofistikované výpočetní techniky, která bude jednotlivé osobní údaje šifrovat tak, aby k těmto byl omezen přístup pouze na MS a Objednatele.

2.5   MS si vyhrazuje právo nezpřístupnit službu Ježíšek na sluchátku obchodním korporacím nebo podnikatelům. V případě zájmu těchto subjektů o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku je možné domluvit individuální službu.

2.6 MS si vyhrazuje právo poskytovat službu Ježíšek na sluchátku pouze a jen na území České republiky a zajišťovat volání na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů s předvolbou +420. Služba nebude poskytnuta mimo území České republiky.

 

III. Práva a povinnosti Objednatele

3.1. Objednatel, který splňuje podmínky bodu 3.2 tohoto článku VOP a má v úmyslu objednat, zakoupit a zaplatit Cenu služby za službu Ježíšek na sluchátku, je po výběru a potvrzení požadovaného typu služby Ježíšek na sluchátku, oprávněn a povinen pravdivě uvést osobní vztah k Obdarovanému.

3.2   Objednatel prohlašuje a zavazuje se, že prohlášení o osobním vztahu k Obdarovanému jsou pravdivá a úplná, je si vědom toho, že jinak nemůže být služba Ježíšek na sluchátku poskytnuta a odpovídá jedné z tří následujících možností:

a) Rodič nebo zákonný zástupce (Objednatel) a nezletilé dítě, které nedovršilo 15. roku věku (Obdarovaný).

b) Příbuzný (dle varianty) s vědomím zákonného zástupce (Objednatel) a nezletilé dítě, které nedovršilo roku věku (Obdarovaný).

c) Partner nebo kamarád (Objednatel) a zletilá osoba nebo dítě, které dovršilo 15. roku věku (Obdarovaný).

3.3   Objednatel ve smyslu bodu 3.2. písm. a) tohoto článku je povinen udělit souhlas s poskytnutím svých osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého Obdarovaného včetně souhlasu s VOP.

3.4  Objednatel ve smyslu bodu 3.2. písm. b) tohoto článku je povinen udělit souhlas s poskytnutím svých osobních údajů včetně souhlasu s VOP, poskytne kontaktní email na zákonného zástupce pro vyžádání souhlasu se zpracováním osobních údajů nezletilého Obdarovaného.

3.5   Objednatel ve smyslu bodu 3.2. písm. c) tohoto článku je povinen udělit souhlas s poskytnutím svých osobních údajů včetně souhlasu s VOP, a je si vědom toho, že poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku vyžaduje souhlas se zpracováním osobních zletilého Obdarovaného.

3.6   Objednatel se zavazuje vyplnit údaje o Obdarovaném takto:

a) V případě Objednatele rodiče, tedy zákonného zástupce vyplní následující informace:

 • Jméno dítěte (ideálně ve formátu, jak by Ježíškova kancelář měla dítě oslovit)
 • Věk dítěte
 • Datum, kdy má hovor z Ježíškovy kanceláře proběhnout
 • Čas, kdy má hovor proběhnout
 • Telefonní číslo, na které bude Ježíškova kancelář volat (telefonní číslo musí být vždy s předvolbou +420 tedy registrované u poskytovatelů telefonních služeb v rámco ČR)
 • Poznámka – jakékoliv informace, které pomohou Ježíškovy kanceláře s komunikací s Obdarovaným

b) V případě Objednatele rodinného příslušníka, vyplní následující údaje:

 • E-mail zákonného zástupce
 • Telefon zákonného zástupce
 • Jméno dítěte (ideálně ve formátu, jak by Ježíškova kancelář měla dítě oslovit)
 • Věk dítěte
 • Datum, kdy má hovor z Ježíškovy kanceláře proběhnout
 • Čas, kdy má hovor proběhnout
 • Telefonní číslo, na které bude Ježíškova kancelář volat (telefonní číslo musí být vždy s předvolbou +420 tedy registrované u poskytovatelů telefonních služeb v rámco ČR)
 • Poznámka – jakékoliv informace, které pomohou Ježíškovy kanceláře s komunikací s Obdarovaným

c) V případech, kdy je služba objednána partnerem, kamarádem, pro zletilého (dovršil 15. let) vyplní Objednatel následující údaje:

 • Křestní jméno osoby (Obdarovaný), na které bude voláno z Ježíškovy kanceláře
 • Telefonní číslo osoby (Obdarovaný), na které bude voláno z Ježíškovy kanceláře (telefonní číslo musí být vždy s předvolbou +420 tedy registrované u poskytovatelů telefonních služeb v rámco ČR)
 • Datum, kdy má hovor z Ježíškovy kanceláře proběhnout
 • Čas, kdy má hovor proběhnout
 • Poznámka – jakékoliv informace, které chce Objednatel poskytnout

3.7   Objednatel, který postupoval v souladu s body 3.1 až 3.6 tohoto článku a vyplnil a odsouhlasil povinné položky, je oprávněn vložit vybraný typ služby Ježíšek na sluchátku do nákupního košíku Portálu jakožto vybranou položku služby. Objednatel je oprávněn kdykoli změnit či upravit před vybranou položku služby, a to do okamžiku odeslání závazné objednávky MS dle čl. IV odst. 4.4 VOP.     

3.8   Objednatel se zavazuje nezneužívat Portál k šikanózním účelům a/nebo jednáním vyvolávající podezření možného trestněprávního postihu a/nebo porušujícím dobré mravy či občanské soužití a/nebo lstivým účelům. Objednatel bere na vědomí, že jednání, které je v rozporu s přechozí větou tohoto bodu, může vyvolat postih jeho osoby.

 

IV. Úhrada Ceny služby

4.1   Objednatel zkontroluje před vybranou/é položku/y služby v nákupním košíku Portálu na úplnost a v případě vážného zájmu o zakoupení služby Ježíšek na sluchátku, zvolí formu platby.

4.2   MS umožnuje uhradit kupní cenu za službu Ježíšek na sluchátku pouze bezhotovostní platbou prostřednictvím Platební brány následovně:

a) Platební brána „Twisto“ - je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“. V případě, že Objednatel využije službu „Twisto“ zprostředkovanou MS a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Objednatel povinen uhradit Cenu za službu. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba/y Ježíšek na sluchátku nebude ze strany MS poskytnuta do úplného uhrazení Ceny služby na účet MS.

Objednatel souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v Portálu MS a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

b) Platební brána „COMGATE“ - je poskytována obchodní korporací ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba/y Ježíšek na sluchátku nebude ze strany MS poskytnuta do úplného uhrazení Ceny služby na účet MS.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

c) Platba převodem – Objednatel obdrží na emailovou adresu, kterou vyplní při registraci, pokyny pro provedení úhrady Ceny služby na účet MS a fakturu. Objednatel povinen uhradit Cenu za službu. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že služba/y Ježíšek na sluchátku nebude ze strany MS poskytnuta do úplného uhrazení Ceny služby na účet MS.

4.3   Objednatel, který není doposud registrován na Portálu, musí provést registraci kde vyplní:

        - Jméno

        - Příjmení

        - E-mail

        - Zvolí si své osobní heslo pro přihlašování do své složky na Portálu a potvrdí zvolené heslo 

        Po dokončení registrace obdrží Objednatel e-mailovou zprávu s linkem na potvrzení registrace, kterou je Objednatel povinen provést. Objednatel zadá své fakturační údaje do systému Portálu.  

4.4   Vyplněním údajů dle předchozího bodu tohoto článku, je Objednateli umožněno zkontrolovat vybranou službu/y Ježíšek na sluchátku, formu platby a Cenu služby. Odesláním objednávky Objednatele prostřednictvím Portálu a uhrazením Ceny služby je smlouva o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku mezi Objednatelem a MS uzavřena a MS je povinna uskutečnit telefonický hovor s Obdarovaným v čase a datumu Objednatelem učeném a zaslat do 7 dnů od poskytnutí služby MS na určenou adresu/e-mail záznam poskytnuté služby Ježíšek na sluchátku a případně Dárkové výrobky (dle typu služby). MS se zavazuje po autorizaci platby ze strany MS zaslat e-mail Objednateli s potvrzením o objednané službě Ježíšek na sluchátku spolu s daňovým dokladem.   

4.5   Objednatel souhlasí do odvolání, které je oprávněn kdykoli učinit na adrese info@mojesluchatko.cz, se zasíláním obchodních sdělení na jím zadanou internetovou adresu ze strany MS.  

 

V. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby Ježíšek

5.1   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku do 14 dnů od odeslání objednávky Objednatele prostřednictvím Portálu a uhrazením Ceny služby pouze v případě, že jím zvolené datum uskutečnění telefonního rozhovoru mezi Obdarovaným a Ježíškovou kanceláří, tj. poskytnutí služby, nedopadá na datum předcházející uplynutí 14 denní lhůty pro odstoupení. V případě, že MS je povinna poskytnout službu Ježíšek na sluchátku v předmětné 14 denní lhůtě pro odstoupení, má se za to, že zvolením datumu uskutečnění služby Ježíšek ze strany Objednatele dal Objednatel svým právním jednáním MS výslovný souhlas k plnění služby Ježíšek na sluchátku, a to ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

5.2   Objednatel odstoupí od smlouvy o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku tak, že zašle vyplněný formulář pro odstoupení na e-mail info@mojesluchatko.cz. V případě, že nebyla doposud služba Ježíšek na sluchátku ze strany MS poskytnuta, převede MS nejpozději do 5. pracovních dnů na bankovní účet určeny Objednatelem Cenu služby bez jakékoli srážky nebo poplatků zpět.

5.3   MS je oprávněna odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby Ježíšek uzavřené s Objednatelem v případě, že pojme podezření na možné a odůvodněné zneužití poskytnuté služby Ježíšek na sluchátku k šikanózním účelům a/nebo jednáním vyvolávající podezření možného trestněprávního postihu a/nebo porušujícím dobré mravy či občanské soužití, a to písemně (emailem) do 3 dnů od odůvodněného podezření na zjištění takového stavu. Při odůvodněném podezření na zjištění před poskytnutím služby Ježíšek na sluchátku, převede MS nejpozději do 5. pracovních dnů na bankovní účet určeny Objednatelem Cenu služby bez jakékoli srážky nebo poplatků zpět. Při odůvodněném podezření na zjištění při uskutečnění poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku, ztrácí Objednatel nárok na zpětný převod Ceny služby.  

 

VI. Ježíšek na sluchátku a Cena služby

6.1   MS je povinno uzavřením smlouvy o poskytnutí služby Ježíšek Objednateli poskytnout v čase a datumu zvoleném Objednateli tuto službu:

Ježíšek na sluchátku – Součástí služby je uskutečnění hovoru s odborně proškoleným a certifikovaným pracovníkem Ježíškovy kanceláře, jeho následné zašifrování a doručení v elektronické podobě do složky Objednatele na Portálu. Dále je součástí služby vyhotovení elektronického přání ve formátu PDF, které obsahuje částečný přepis hovoru.

6.2   MS se zavazuje veškeré shromážděné osobní údaje Obdarovaného ve formě záznamu hovoru s Ježíškovou kanceláří uchovat v zakódovaném stavu a umožnit pouze MS a Objednateli přístup k těmto údajům. Stejný postup je ze strany MS dodržován pro zasílané pamětní nosiče – USB flashdisky se záznamem hovoru s Ježíškovou kanceláří a Obdarovaným. V případě, že Objednatel uzavřel smlouvu o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku, bude záznam hovoru umístěn do 48 hodin na účet Objednatele vedený na Portálu, kde si jí tento po přihlášení může stáhnout a přehrát.

6.3   MS se Objednateli zavazuje, že Cena služby u jednotlivého druhu služby Ježíšek na sluchátku je konečná a bez možnosti navýšení ze strany MS.

6.4   MS splní smlouvu o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku s Objednatelem, když u:    

Ježíšek na sluchátku – umístí do dvou pracovních dnů záznam hovoru mezi Ježíškovou kanceláří a Obdarovaným na účet Objednatele vedený na Portálu.

6.5   Objednatel bere na vědomí, že se u záznamu hovoru mezi Ježíškovou kanceláří a Obdarovaným jedná o nejcitlivější osobní údaje a z důvodu dodržení Zákona a vnitřní bezpečnostní směrnice MS, se všechny osobní údaje Obdarovaného do dvou měsíců od poskytnutí služby nenávratně zničí a jejich obnovení nebude možné. 

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1    Smluvní vztah vzniklý ze smlouvy o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy o poskytnutí služby Ježíšek na sluchátku a/nebo z těchto VOP a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

7.2    Bude-li některé ustanovení těchto VOP nebo jeho kterákoliv část shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá taková skutečnost žádný vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se na právní vztahy, na něž dopadalo nebo mělo dopadat takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení VOP, použijí ta ustanovení příslušných právních předpisů, která nejvýstižněji odpovídají úmyslu smluvních stran vyplývajícímu z takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení VOP.

7.3    Zvláštní smluvní ujednání s Objednatelem mají přednost před ustanoveními těchto VOP, pokud by s nimi byla v rozporu.

7.4    Tyto VOP jsou účinné od 01.10.2020 a nahrazují účinnost předchozích VOP. Jsou k dispozici v provozovně Ježíškovy kanceláře nebo elektronicky na adrese www.jeziseknasluchatku.cz.

7.5    Veškerý obsah umístěný na internetových stránkách MS podléhá autorskoprávní ochraně a jeho kopírování, rozmnožování, šíření či sdílení bez výslovného souhlasu MS je výslovně zakázáno. Copyright © 2023 Moje sluchátko s.r.o.  All rights reserved.